homeheader.jpg

homeheader.jpg

Organisatie, visie en beleid

 

Jaarverslag 2016
Hier vindt u ons jaarverslag 2015
- jaarverslag 2016

Organisatie en beleid
De afgelopen tien jaar heeft MZO de overgang gemaakt van een traditionele muziekschool naar een breed muziekcentrum met een groot en divers aanbod van cursussen en activiteiten. Het aanbod varieert van korte kennismakingscursussen tot meerjarig regulier instrumentaal/vocaal muziekonderwijs, van lessen voor kleuters tot lessen voor volwassenen, van klassieke muziek tot bollywood-dans, van binnensschoolse cursussen tot een gevarieerd aanbod aan buitenschoolse activiteiten. En daar komen de bloeitijd van de Brede School en het Leerorkest nog eens bij.

Basisschoolafdeling
De basisschoolafdeling heeft als doel het muziekonderwijs op basisscholen te bevorderen en te ondersteunen. De afdeling kent een onderverdeling in basisschoolprojecten en activiteiten in de Brede School. Bovendien ondersteunt de basisschoolafdeling de implementatie en organisatie van het Leerorkest.
  
Buitenschoolse afdeling
In het pand aan Hofgeest 139 verzorgen zelfstandig gevestigde docenten individuele muzieklessen en groepslessen, concerten, ensemblelessen en leerlingenuitvoeringen. Dit pand is tevens de uitvalsbasis voor het Leerorkest.
Met ingang van 31 december 2016 zijn er in totaal 30 docenten plus een bedrijf met een lespraktijk bij MZO. Het aantal leerlingen groeide met 26 procent ten opzichte van vorig jaar.

Diensten Leerorkest
Het Leerorkest draait momenteel op zeven basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen wekelijks muziekles onder schooltijd, vier jaar lang. Totaal zijn er 45 groepen met ±950 leerlingen. Zij spelen allen in hun eigen symfonieorkest. Er zijn in totaal 12 orkesten. Het Leerorkest heeft geen vast personeel in dienst. Verschillende diensten worden ingehuurd bij het Muziekcentrum Zuidoost. Het expertisecentrum van het Leerorkest verzamelt kennis en ervaring en zorgt voor de organisatie, coördinatie en ontwikkeling van het Leerorkest, ook in andere delen van Amsterdam en in het land.

Totaal bereik MZO Primair en Voortgezet Onderwijs
In de periode januari tot juni 2016 zijn er 6968 lesuren aan 6499 leerlingen in 315 groepen gegeven. Vervolgens zijn er nog in de periode september tot december 2016 een 4487 lesuren aan 6509 leerlingen in 312 groepen gegeven. Dat komt neer op 10008 lesuren aan 11455 leerlingen voor het hele jaar 2016.

Concerten en uitvoeringen
MZO verzorgt in samenwerking met het NedPhO GO! en andere musici uit Amsterdam Zuidoost concerten voor alle basisschoolkinderen uit Amsterdam Zuidoost en hun ouders.
Het traject van kennismaken met muziek onder schooltijd, verdieping in de Brede School, verdere scholing op de muziekschool tot eventueel een oplelding aan een beroepsopleiding, is een pad van talentontwikkeling waarin het kind centraal staat. Hierbij wil het MZO ondersteunen, verbindingen leggen en intensief samenwerken met andere muziekinstellingen in Amsterdam.
Zie ook: ‘Tijd voor talent’ cultuurnota 2008-2011 van Stadsdeel Zuidoost.

Het Leerorkest is in 2005 ontstaan als één van de vele (meer dan 50) basisschoolprojecten van het MZO. Het Leerorkest bleek een gat in de markt te zijn; het beleefde in korte tijd een grote groei: inmiddels nemen 6 scholen deel met 800 kinderen in 8 orkesten.
Het Leerorkest nam binnen MZO al snel een aparte plaats in omdat het noch geheel binnen de buitensschoolse afdeling, noch geheel binnen de binnensschoolse afdeling kon worden ingedeeld. Het Leerorkest is juist een schakel tussen beiden.
Ook bestuurlijk heeft het Leerorkest een aparte positie gekregen. Stichting Leerorkest is verantwoordelijk voor de exploitatie en Stichting Instrumentenfonds Leerorkest voor het beheer van de instrumenten. Voor deze constructie is gekozen vanwege risicospreiding en transparantie van subsidiegelden.

Om de samenhang tussen de stichtingen te waarborgen, is er voor gekozen om deze onder te brengen bij dezelfde Raad van Toezicht. De samenwerking tussen de drie stichtingen schept een klassieke win-win situatie:

  • De bestaande organisatie van MZO is onmisbaar bij de opzet en ondersteuning van de activiteiten van het Leerorkest.
  • De diensten die MZO levert aan het Leerorkest betekenen voor MZO een extra bron van inkomsten.
  • Getalenteerde leerlingen uit zwakkere sociale milieus die anders niet ontdekt zouden zijn, kunnen via het Leerorkest aansluiting vinden bij het reguliere buitensschoolse aanbod van MZO.


Met de opzet van het expertisecentrum/servicebureau Leerorkest heeft MZO op een concrete en waardevolle manier de samenwerking van MZO en Leerorkest met Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Noord versterkt.


Bestuur en governance
Stichting Muziekcentrum Zuidoost hanteert een Raad van Toezicht model dat is ingericht in overeenstemming met de regels van de Governance Code Cultuur en de bijbehorende negen principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector.  De principes zijn vastgelegd in de combinatie van statuten, RVT-reglement en directiereglement.
 
De Raad van Toezicht van Stichting Muziekcentrum Zuidoost is tevens de Raad van Toezicht van Stichting Instrumentendepot Leerorkest en Stichting Leerorkest. In 2015 is de governance structuur van Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot Leerorkest veranderd. Gezien de verwevenheid van de drie stichtingen is besloten om de Raad van Bestuur van Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot Leerorkest op te heffen. Een aantal leden van deze Raad van Bestuur heeft zitting genomen in de Raad van Toezicht van Muziekcentrum Zuidoost.
 
De Raad van Toezicht bestond uit:

.        De heer Jeroen Thijssen, voorzitter tot 30 juni 2016
Adviseur (voorheen partner) van de internationale advocatenfirma Freshfields Bruckhaus Deringer en bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Gewone Aandelen A van Van Lanschot NV.

·         De heer Maurits Haenen, voorzitter vanaf 1 juli 2016, daarvoor secretaris
Hij is zijn hele werkzame leven actief in de cultuursector, onder meer als directeur van het Nederlands Balletorkest en Holland Symfonia. Sinds 2009 werkt hij vanuit een eigen bedrijf als interimmanager bij culturele instellingen. Hij was onder andere interim directeur van centra voor de kunsten in de Drechtsteden (2012) en Den Haag (2012-2013) en momenteel in Haarlem, bij Stichting Hart. Hij is ook voorzitter van de Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland.
 
·         De heer Erik Brink, financiën
Zelfstandig interim manager en projectleider op het gebied van bedrijfsvoering binnen de sectoren onderwijs en gemeentelijk sociaal domein.
De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk verzoek aan Stichting Muziekcentrum Zuidoost verkrijgbaar.
 
·         De heer Akkie Muller, human resources
Eigenaar/directeur van Human Sources, mede-eigenaar van sollicitatiespecialist SBuddy.nl, voorzitter van de stichting Vestingeiland Naarden en voorzitter van de stichting Disability Affairs. Voorheen werkzaam bij Randstad Nederland BV.

 .      mw. Anita van der Wielen, onderwijs met ingang van 11 april 2016
Al meer dan tien jaar werkzaam in de onderwijssector. Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.

      Dhr. Dirk-Jan Smit — juridische zaken met ingang van 1 september 2016
Partner en notaris bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Amsterdam.

 

Wij hebben kennis genomen van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De wet is van toepassing op MZO. De toezichthouders zijn onbezoldigd. De directeur/bestuurder wordt bezoldigd conform de CAO Kunsteducatie en binnen de normering van de WNT.

© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem