Bestuur en Governance

Stichting Muziekcentrum Zuidoost (MZO) hanteert een Raad van Toezicht-model dat is ingericht in overeenstemming met de regels van de Governance Code Cultuur en de bijbehorende negen principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De principes zijn vastgelegd in de combinatie van statuten, RvT-reglement en directiereglement. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid en de organisatie van de stichting. De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf keer formeel vergaderd en is informeel enkele malen bij elkaar gekomen bij uitvoeringen en activiteiten.

De agenda van de vergaderingen bevat een aantal vaste onderwerpen: financiële rapportages, Governance Code Cultuur en de principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector, samenwerkingsverbanden, begrotingen en beleidsvoornemens. De agenda wordt naar inzicht van de Raad van Toezicht uitgebreid met actuele zaken die aandacht behoeven. Bij deze vergadering is ook de directeur-bestuurder aanwezig. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

Naast de vergaderingen vindt ook regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Het functioneringsgesprek van de directeur-bestuurder vindt jaarlijks plaats in de eerste maanden volgend op het afgesloten boekjaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Muziekcentrum Zuidoost is tevens de Raad van Toezicht van Stichting Leerorkest en van Stichting Instrumentendepot Leerorkest.