Muziekcentrum Zuidoost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons daarbij aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dat betekent in ieder geval dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

  •  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Door gebruik te maken van deze website geeft u aan van ons privacy beleid op de hoogte te zijn en deze  te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Muziekcentrum Zuidoost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

U kunt onze website anoniem bezoeken.  De  gegevens die door de website worden opgeslagen zijn niet herleidbaar tot een IP-adres of persoon. Stichting Muziekcentrum Zuidoost analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekcentrumzuidoost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of  de diensten van de bij ons aangesloten docenten of bedrijven die muzieklessen op onze locatie verzorgen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn uw voor- en achternaam en contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres).  Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag in behandeling te nemen en in contact met u te komen.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Muziekcentrum Zuidoost of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bij het bewaren van gegevens hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar, tenzij  wij ons aan langere, wettelijke bewaartermijnen moeten houden.

 

Communicatie

Wanneer u via onze site  e-mail of andere berichten naar ons  of onze docenten of bedrijven die bij ons muzieklessen verzorgen verzendt, bewaren we deze berichten.  Dit doen we om te kunnen monitoren of uw aanvraag ook daadwerkelijk in behandeling is genomen. Omdat wij subsidie krijgen van de bestuurscommissie Zuidoost voor het in standhouden van de infrastructuur voor muzieklessen op Hofgeest, is het belangrijk om voor ons om te weten of docenten/bedrijven die muzieklessen bij ons verzorgen reageren op uw vraag.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Muziekcentrum Zuidoost of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bij het bewaren van gegevens hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar, tenzij  wij ons aan langere, wettelijke bewaartermijnen moeten houden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop docenten en bedrijven  die bij ons muzieklessen verzorgen omgaan met uw gegevens.  De derde partijen dienen te beschikken over een eigen privacy-statement.  U kunt deze bij hen opvragen.

Foto’s op de website

De portretfoto’s van leerlingen en foto’s van concerten en evenementen zijn gemaakt in overleg met de school waar de leerling les heeft.   Bij het fotograferen wordt vooraf  gevraagd of er kinderen zijn die niet gefotografeerd mogen worden.

Mocht u een  onverhoopt een foto zien waarop uw kind is afgebeeld en u wilt dit niet (of u wilt dit niet langer), dan kunt u een mail sturen naar info@muziekcentrumzuidoost.nl . Wij zullen de foto dan zo spoedig mogelijk offline halen en u hierover berichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Muziekcentrum Zuidoost gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Muziekcentrum Zuidoost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verstrekking informatie aan derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij de wet dit voorschrijft of dit nodig is voor het het doel waarvoor de informatie is verstrekt . In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken via info@muziekcentrumzuidoost.nl.

Klachten en vragen

Als u vragen  of klachten heeft over dit privacy-beleid,  dan kunt u contact met ons opnemen: Muziekcentrum Zuidoost, Hofgeest 139, 1102 EG Amsterdam, info@muziekcentrumzuidoost.nl

Stichting Muziekcentrum Zuidoost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@muziekcentrumzuidoost.nl.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons